På hvilket lag er Engaas?

Av Per Aschjem, sykepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet Ahus

I Klassekampen 22. august beskriver du, Lars Olle Engaas det du kaller ”Psykiatriens barbari”. Du slår blant annet fast at det på Gaustad sykehus drives utstrakt kjemisk lobotomering, mye bruk av isolater og mekaniske tvangsmidler. 

Jeg vil, for å fullføre din argumentasjonsrekke, legge til at psykiatrien nå er i en ny periode med økt bruk av elektrosjokk, som er en kontroversiell behandling mot depresjon.

På konferansen om Det gode asylet i august i fjor, der du var invitert som foredragsholder av arrangøren Gaustadklubben, husker jeg du påviste at psykiatriens menneskesyn har felles trekk med nazismens.

Jeg gir deg rett i at ansatte i psykiatrien har gjort overgrep mot mennesket og grupper av mennesker. Jeg gir deg rett i at deler av den psykiatrisk praksis samsvarer med totalitære ideologiers menneskesyn, med en ensidig sykdoms- eller defektforståelse av psykiske lidelser, som da enkelte sosialdemokrater i etterkrigstiden faktisk beskrev mennesker med psykiske lidelser som biologiske minusvarianter. Men jeg gir deg ikke rett i din ensidige fordømmelse av psykiatrien!

Du skriver at du har jobba i 13 år i en psykiatrisk heldøgnsinstitusjon. Er du da den ene ansatte i psykiatrien som har klart å opprettholde en faglig integritet?

La meg spørre deg: Er det for deg prinsipielt en menneskefiendtlig handling å hindre et menneskes bevegelse? Du kjenner sikkert den abstinente amfetaminbruker som har mista kontroll, eller mennesket med selvpåførte og blødende kutt i underarm og hals. Da vet du sikkert også at mekaniske tvangsmidler kan redusere skade.

Videre: Er all bruk av psykofarmaka å regne som kjemisk lobotomi, eller innser du at angst- og psykoselidelser til en viss grad kan lindres med medikamenter?

Du hevder at psykiatrien representerer bestialitetens historie i Norge. Min påstand er at majoriteten av ansatte i norsk psykiatri i dag velger å solidarisere seg med og å forstå mennesker med psykiske lidelser. Psykiatrien kan også ses som en samfunnsinstitusjon som ivaretar en vitnefunksjon, og som også gjør mange mennesker i stand til å fortelle om og bearbeide den bestialitet de har vært utsatt for, kan hende som overgrepsofre i Norge eller som torturofre fra Iran.

Liberalistiske og samfunnsoppløsende ideologer i helseforetakene er tilsynelatende gitt mandat av våre politikere til å avikle den psykiatriske institusjon. Institusjonene er den materielle forutsetningen for å utvikle Det gode asylet. I følge Dagens Næringsliv vil sykehusene Gaustad, Dikemark, Blakstad, Veum, Sanderud og Reinsvoll, og også det tidligere Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, i nær framtid bli forsøkt solgt til eiendomsspekulanter.

Ser du ikke klasseperspektivet, Engaas? Overklassen etablerer seg i asylenes hager, psykiatriske pasienter flyttes til behandlingslokaler ved siden av motorveier og parkeringsplasser. Siste helg var det 22 pasienter i overbelegg på akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus, et sykehus der sykehusledelsen konsekvent nekter å drøfte mangelen på akuttplasser.  Pasienter medisineres på grunn av overbelegg og støy fra byggearbeider på sykehuset. Akuttavdelingen mangler hage og uteareal.  

Kravet er ikke at vi skal være historieløse i vårt forsvar for psykiatrien, men det er nødvendig at vi kan inngå allianser for å forsvare og bedre tilbudet til mennesker i psykisk krise. Leder i Gaustadklubben Are Saastad, som du karakteriserer i ditt innlegg, ønsker slike allianser.

I Gaustadklubbens psykiatriutvalg, der jeg deltar, sitter det derfor ett medlem som beskriver god effekt av elektrosjokkbehandling. Et annet medlem ødela en gang et elektrosjokkapparat som ansatt på Gaustad sykehus i protest mot det han anser som en inhuman behandling.

Kom på laget, Engaas!

Svarinnlegg i Klassekampen lørdag 27. august 2005


Gaustadklubben treffes slik:
Postadresse: Gaustadklubben, Sognsvannsveien 21, 0320 Oslo
Besøksadresse: Gaustad sykehus, Tårnbygget (i undergangen)
Telefon: 22 92 37 98  Faks: 22 92 37 99
E-post: gaus@online.no
Kontonummer: 9001.06.54296

Topp     Hjem


Ansvarlig redaktør: Are Saastad
Gaustadklubben